UWAGA - dot. koncertu gruzińskiego zespołu tańca i pieśni "DAISI"

Planowany na 16.10.2020 r. koncert został ODWOŁANY.
Po zwrot pieniędzy za bilety zapraszamy do kasy filharmonii.
Pieniądze za bilety zakupione w Internecie zwraca portal kupbilecik.pl

UWAGA - dot. koncertu Ireny Santor w ramach trasy "ŚPIEWAM, CZYLI JESTEM"

Posiadaczy biletów na koncert Ireny Santor, planowany na 4.09.2020 r. i odwołany z powodu pandemii, uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej.

Najbliższe spotkanie z Ireną Santor planowane jest na 22.05.2021 r.

O rozpoczęciu sprzedaży biletów poinformujemy w późniejszym terminie.

UWAGA - dot. koncertu Artura Rojka w ramach trasy "KUNDEL"

Posiadaczy biletów na koncert Artura Rojka, z powodu pandemii przeniesiony z 16 marca 2020 r. na 30 października 2020 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej.

Ze względu na Rozporządzenie Rady Ministrów o organizacji koncertów i uwarunkowania prawne wynikające z zagrożenia epidemicznego sale/obiekty nie mogą przyjąć kompletu publiczności.

W związku z tym w dniu koncertu odbędą się dwa wydarzenia, podczas których maksymalne wypełnienie miejsc na widowni nie przekroczy 50% w celu zachowania odstępów pomiędzy uczestnikami.

Koncert w Filharmonii Koszalińskiej odbędzie sie 30.10.2020 o 18:00 i 20:30.

Wszyscy uczestnicy mają możliwość samodzielnego wyboru godziny koncertu, co wiąże się z ponownym wyborem miejsc siedzących - obowiązuje zasada pierwszeństwa rezerwacji.

Poniżej instrukcje, jak wymienić bilet:

 1. Proszę wybrać godzinę koncertu, która Państwu odpowiada:

Godz. 18:00 http://kbq.pl/53889

Godz. 20:30 http://kbq.pl/53892

 1. Na planie obiektu proszę wybrać interesujące Państwa miejsce i zrobić nową rezerwację (obecne bilety nie zachowują ważności). Czas na wymianę mają Państwo do 31.08.2020, godziny 23:59.

 2. Link do przebukowania biletów na nowe godziny: https://www.KupBilecik.pl/zwrot.html

4.Nowy bilet dostaną Państwo w formacie PDF. Prosimy zachować go lub wydrukować i pokazać przy wejściu na koncert.

Uwaga: oferty pracy w orkiestrze symfonicznej na zastępstwo

FILHARMONIA KOSZALIŃSKA OGŁASZA PRZESŁUCHANIA NA STANOWISKA:

Muzyk orkiestrowy - wiolonczela tutti
(praca na zastępstwie)

Program przesłuchania:
J. Haydn – Koncert D-dur Op. 101 (Hoboken VII b: 2) cz. I + kadencja
Partie orkiestrowe (wybrane fragmenty):
L. van Beethoven – V Symfonia c-moll cz. 2
L. van Beethoven – VIII Symfonia F-dur cz. 3
P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll cz. 2 i 3

Muzyk orkiestrowy - I skrzypce
(praca na zastępstwie)

Program przesłuchania:
W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 cz. I lub II i III + kadencja
Dwie orkiestrówki do wyboru.
B. Bartok – Koncert na orkiestrę
R. Schumann – Symfonia nr 2 C- dur (Scherzo)
G. Verdi – Falstaff, 2 Akt
Trzy orkiestrówki do wyboru.
L. v. Beethoven – Symfonia nr 4 (cz. 4)
- Uwertura „Leonora III”
F. Mendelssohn- Bartholdy – Uwertura ze „Snu nocy letniej”
– Scherzo ze „Snu nocy letniej”
W.A. Mozart – Symfonia Es - dur nr 39 (Finale)
C. Weber –„Oberon“ - Uwertura

Muzyk orkiestrowy - II skrzypce
(praca na zastępstwie)

Program przesłuchania:

W.A. Mozart – Koncert skrzypcowy G-dur KV 216 lub D-dur KV 218 lub A-dur KV 219 cz. I lub II i III + kadencja
Dwie orkiestrówki do wyboru.
B. Bartok – Koncert na orkiestrę
W.A. Mozart – Symfonia Es-dur nr 39 (Finale)
F. Schubert – Symfonia nr 4 „Tragiczna” (cz. 4)
G. Verdi – Falstaff, 2 Akt
Trzy orkiestrówki do wyboru.
J. Brahms – Symfonia nr 1 (cz. 4)
- Koncert fortepianowy d-moll (cz. 3)
F. Mendelssohn- Bartholdy – Uwertura ze „Snu nocy letniej”
– Scherzo ze „Snu nocy letniej”
W.A. Mozart – Uwertura z „Uprowadzenia z Seraju”

Przesłuchania odbędą się 07.09.2020 r. o godz. 12.00. Zapewniamy akompaniatora z Koszalina, z którym należy się wcześniej skontaktować. Wszelkie informacje, także dot. wymaganych partii orkiestrowych, można uzyskać pod nr tel. (94) 342-36-96. Podania wraz z CV oraz wypełnionym oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych prosimy kierować na adres: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin lub e-mail: sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl do 4.09.2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przesłuchań jest wpłacenie kaucji gotówkowej w kwocie 50,00 zł w kasie Filharmonii, najpóźniej do chwili rozpoczęcia przesłuchań. Kaucja gotówkowa podlega zwrotowi po zakończeniu przesłuchań i dokonaniu wyboru muzyka spośród zgłoszonych kandydatów, poza muzykiem wyłonionym do zatrudnienia w Filharmonii. W jego przypadku kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie po podpisaniu umowy o pracę i przystąpieniu do pracy. W przypadku niespełnienia tych warunków kaucja ulega przepadkowi na rzecz Filharmonii.

               OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Filharmonię Koszalińską zawartych w złożonych dokumentach (m.in. cv, kopie dyplomów, świadectw i in.) w związku z prowadzoną rekrutacją na stanowisku: …………………………………………………………………………………………………………………

                             ……………………………………
                           (data, czytelny podpis)

Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Filharmonii Koszalińskiej im St. Moniuszki w Koszalinie jest Dyrektor Filharmonii Koszalińskiej z siedzibą przy ul. Piastowska 2 w Koszalinie.
Administrator danych informuje, że:

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: iod@filharmoniakoszalinska.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
  a. przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
  b. kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
 3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Filharmonii Koszalińskiej zaangażowanych w proces rekrutacji.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, co będzie jednoznaczne z odstąpieniem z dalszego udziału w rekrutacji. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
 5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 5 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@filharmoniakoszalinska.pl lub sekretariat@filharmoniakoszalinska.pl a także drogą listowną przesyłając żądanie na adres siedziby Filharmonii Koszalińskiej im. St. Moniuszki w Koszalinie ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin.
 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

UWAGA - dot. koncertu Artura Rojka w ramach trasy "KUNDEL"

Posiadaczy biletów na koncert Artura Rojka, z powodu pandemii przeniesiony z 16 marca 2020 r. na 30 października 2020 r. uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej.

UWAGA - oferta pracy:

Filharmonia Koszalińska im. St. Moniuszki w Koszalinie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

-Sprzątaczka-

ZADANIA:
• sprzątanie pomieszczeń Filharmonii Koszalińskiej po każdym dniu roboczym;
• zgłaszanie usterek i awarii przełożonemu lub innym osobom z kierownictwa;
• pobieranie z magazynu środków i narzędzi do utrzymania czystości;
• wykonywanie w zakresie rodzaju powierzonej pracy innych czynności, zadań i obowiązków zleconych przez przełożonego.

WARUNKI PRACY:
• praca w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz, w siedzibie Filharmonii Koszalińskiej i poza nią, w równoważnym i przerywanym czasie pracy we wszystkie dni tygodnia w zależności od potrzeb.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

 samodzielny dobór metod pracy;
 samodzielne wykonywanie pracy;
 dobra kondycja fizyczna;

 poczucie odpowiedzialności;
 dokładność;
 schludność;
 rzetelność;
 pracowitość.

Pożądane doświadczenie w pracy o podobnym profilu, a także takt i uprzejmość.

• Kandydaci proszeni są o przesłanie CV, zawierającego informacje, o których mowa w art. 22 (1) § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r, Kodeks pracy (t. j. Dz.U z 2019 r. poz. 1040, 1043.), imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Do zgłoszenia należy dołączyć poniższe oświadczenie Kandydata:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie aplikacyjnej, przez Filharmonię Koszalińską w Koszalinie, ul. Piastowska 2, w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, w którym uczestniczę.
Brak złożenia przez kandydata powyższego oświadczenie skutkować będzie pominięciem przez Filharmonię Koszalińską takiego zgłoszenia w przedmiotowym procesie rekrutacji.
Filharmonia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Oferty można przesyłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kadry@filharmoniakoszalinska.pl do 4.09.2020 r.

UDAŁO SIĘ!

Koncert symfoniczny, który z powodu deszczu został odwołany 28 czerwca, udało się zagrać 9 lipca o 13.30 na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Ledwie wybrzmiały ostatnie dźwięki orkiestry pod batutą Jakuba Chrenowicza i oklaski niezawodnej koszalińskiej publiczności, deszcz z chmur, które od dłuższego czasu groźnie wisiały nad ratuszem, zaczął padać. Melomanom i pogodzie gorąco dziękujemy! ;)DSC03601

Kultura to Twoja pasja? Skorzystaj ze stypendium!

Realizując Program Rozwoju Kultury „Koszalin 2018/2028”, samorząd Koszalina wprowadza stypendium w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami.

Stypendium można otrzymać na: działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki; związane z upowszechnianiem kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału w wydarzeniach; działania dotyczące opieki nad zabytkami.

Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz niezbędnych dokumentów uzyskać można w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Koszalinie, ul. Mickiewicza 26, pokój nr 5 i pokój nr 18. (informacja telefoniczna pod numerem 943488714 i 943488707) oraz na stronie www.koszalin.pl w zakładce KULTURA.
Wysokość stypendium: działania twórcze – 2.000-6.000 zł; upowszechnianie kultury – 1.000-5.000 zł; opieka nad zabytkami – 3.000-7.000 zł.

Wnioski można składać do 14 sierpnia 2020 r. w kancelarii Urzędu Miejskiego (Rynek Staromiejski 6-7).

Najnowsze ogłoszenia:

Posiadaczy abonamentów na trzeci kwartał sezonu artystycznego 2019/2020 prosimy o zgłoszenie się do kasy Filharmonii Koszalińskiej po zwrot pieniędzy za koncerty, które z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane, do końca 2020 roku.

Ogłoszenie:

Ze względu na zagrożenie koronawirusem sprzedaż biletów bezpośrednio przy katedrze przed koncertami głównymi 54. Międzynarodowego Festiwalu Organowego nie będzie prowadzona.

Bilety można kupić wyłącznie w kasie Filharmonii Koszalińskiej oraz poprzez stronę www.kupbilecik.pl

https://www.grafikkultury.pl/kgk-miesiecznik

Zachęcamy do lektury Koszalińskiego Grafika Kultury. :)