REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

NA KONCERTY W FILHARMONII KOSZALIŃSKIEJ:

§ 1

 1. Bilety na koncerty są sprzedawane w cenie określonej cennikiem.
 2. Bilety oraz karnety ulgowe przysługują uczniom i studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom, posiadaczom Koszalińskiej Karty Seniora, Koszalińskiej Karty Dużej Rodziny i weteranom wojennym.
 3. Filharmonia zastrzega sobie prawo zmiany kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety ulgowe. Ograniczenie to może nastąpić w cenniku biletów na dany koncert.
 4. Bilety mogą być sprzedawane w formie karnetów.
 5. Zamówienie grupowe – to zakup przez jedną osobę więcej niż 20 biletów na ten sam koncert. Filharmonia zastrzega sobie prawo do określenia innej liczby biletów i karnetów objętych zamówieniem grupowym.
 6. Posiadacz biletu zobowiązany jest do:
  a) okazywania go do kontroli przy wejściu na salę koncertową, a także po zajęciu miejsca;
  b) zajmowania miejsca na widowni zgodnie z oznaczeniem na bilecie.
 7. Filharmonia zastrzega sobie prawo do żądania okazania – przy wejściu na salę koncertową – przez osobę posiadającą bilet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi (legitymacja, zaświadczenie, karta).
  § 2
 8. Po sprzedaniu wszystkich biletów, kasa Filharmonii prowadzi także sprzedaż tak zwanych „wejściówek”.
 9. Uczniowie szkoły muzycznej mogą nabywać „wejściówki” na podstawie legitymacji szkolnej także przed zakończeniem sprzedaży wszystkich biletów.
 10. „Wejściówka” upoważnia do wejścia na salę koncertową i zajęcia miejsca wolnego.
  § 3
 11. Bilety na koncerty można zakupić w kasie Filharmonii i poprzez stronę internetową: filharmoniakoszalinska.pl
 12. Filharmonia zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów za pośrednictwem innych kanałów.
 13. Sprzedaż internetowa biletów dotyczy tylko sprzedaży indywidualnej i odbywać się będzie poprzez „Kup bilecik”.
 14. Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany koncert. W sytuacji braku biletów w sprzedaży internetowej, mogą być one jeszcze dostępne w kasie biletowej.
  § 4
 15. W przypadku odwołania koncertu, zmiany wykonawcy lub programu koncertu, zmiany daty i miejsca koncertu, nabywcy przysługuje prawo zwrotu kosztu biletu, zakupionego w kasie Filharmonii. Filharmonia zwraca nabywcy kwotę, na jaką opiewał bilet lub karnet, pod warunkiem zwrotu niewykorzystanego biletu lub karnetu (jego części) wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT, stanowiącymi dowód ich zakupu oraz własnoręcznie podpisanym oświadczeniem wskazującym powód dokonania zwrotu.
 16. Poza zwrotem wartości biletu (karnetu lub jego części) Filharmonia nie będzie zobowiązana do żadnej rekompensaty oraz odszkodowania wobec nabywcy.
 17. Filharmonia zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za oddane bilety lub karnety w tym ich części – bądź w formie gotówkowej, bądź w formie przelewu bankowego, na wskazane przez nabywcę konto bankowe.
 18. Osoba chcąca otrzymać zwrot kosztu biletu winna zgłosić się do kasy biletowej w ciągu 6 miesięcy od daty odwołanego koncertu. Po upływie tego okresu zwrot będzie niemożliwy.
 19. Filharmonia nie przyjmuje zwrotów biletów poza przypadkami wymienionymi w punkcie 1.
 20. W przypadku zwrotów biletów zakupionych przez Internet poprzez platformę „Kup bilecik” obowiązują zasady ustalone przez ten podmiot (dostępne na stronie „Kup bilecik”).
  § 5
 21. Filharmonia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siłą wyższą są wszelkie nieprzewidziane sytuacje i zdarzenia o wyjątkowym charakterze, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające wykonanie koncertu, nie wynikające z błędu lub zaniedbania Filharmonii oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności.
 22. Siłą wyższą są w szczególności: katastrofy przyrodnicze, awarie przemysłowe, żałoba narodowa, zamieszki społeczne, strajki, epidemia itp.
  § 6
 23. Zakup biletu stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 24. W przypadku koncertów i imprez, których organizatorem jest podmiot zewnętrzny, wyłączone są następujące powyższe zapisy: § 1 ust. 2, 5 oraz § 2.
 25. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów lub karnetów na koncert należy kierować do Organizatora widowni – tel. 94 342 62 20, adres mailowy kasa@filharmoniakoszalinska.pl.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23.04.1964 r. (Dz. U. 2017 poz. 459).
 27. Niniejszy regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Filharmonii Koszalińskiej oraz w punktach sprzedaży biletów.
 28. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 lutego 2021 r.